Aquest divendres se celebra la primera sessió pública de la Junta de Govern Local

Ordre dia Junta Govern 29-11-13 ordinària pública

 

Sala d'actes (AJB_MITJA)

La sessió tindrà lloc a les 9 del matí a l’edifici El Viver

Aquest proper divendres 29 de novembre, a les 9 hores, se celebrarà la primera sessió pública de la Junta de Govern Local. A partir d’aquest mes de novembre, la Junta de Govern Local es reunirà en sessió pública l’últim divendres de cada mes, a les 9 hores, a la Sala de premsa situada a l’edifici El Viver (plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12). En el decurs d’aquestes sessions se sotmetran a aprovació acords a adoptar sobre assumptes, la tramitació i resolució dels quals ha estat objecte de delegació del Ple de l’Ajuntament en la Junta de Govern Local.

L’Ajuntament de Badalona aplicarà aquesta novetat en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre, que considera que les sessions de la Junta de Govern Local de les ciutats de menys de 250.000 habitants han de ser públiques quan tractin temes delegats pel Ple.

L’ordre del dia d’aquesta primera sessió pública de la Junta de Govern local d’aquest divendres 29 de novembre és el següent:

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA

2 CG-2013/4422 PROPOSTA. Implementar en compliment de la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254, de 23 d’octubre) la celebració de sessions públiques de la Junta de Govern Local en les quals es sotmetin a aprovació acords a adoptar sobre assumptes competencia del Ple, la tramitació i resolució de les quals ha estat objecte de delegació del Ple

de l’Ajuntament en la Junta de Govern Local.

3 CG-2013/4418 PROPOSTA. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d’exercicis anteriors.

4 CG-2013/4419 PROPOSTA. Aprovació de la modificació del Lot 2 del contracte de serveis de conservació manteniment i neteja zones verdes del barri de Pomar, Pomar Industrial, Guixeres i Rieres de Pomar i Montealegre de Badalona, subscrit amb l’empresa URBACET, SL.

5 Proposicions urgents.

6 Precs i preguntes.

Badalona, 27 de novembre de 2013